Algemene rekening
IBAN: NL53RABO0149112254

Rekening projecten
IBAN: NL94RABO0156252074

De millenniumdoelen: acht afspraken voor een betere wereld

In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. De stichting TFWT heeft werkt heel direct mee aan het behalen van deze doelen in de ondersteuning aan de Tele Family Foundation in Kenia bij alle activiteiten.

1. De armoede halveren en minder mensen honger.
Minder armoede kan worden bereikt als meer mensen aan een baan worden geholpen. Het project omvat het trainen van (alleenstaande) moeders om via hun eigen handeltje, een inkomen te verwerven en zo de opvoeding van hun kinderen tenminste te kunnen bekostigen.

2. Alle kinderen naar school.
In mobasa gaan veel kinderen nog niet naar school omdat moeders simpelweg het schoolgeld niet kunnen betalen. Daarnaast worden kinderen thuis gehouden om mee te helpen om tenminste eten te kunnen kopen. Doordat moeders een inkomen kunnen verwerven kunnen ze de kosten die schoolgang met zich meebrengt beter bekostigen. Gedurende de training en het inwerken van de moeders worden de kinderen tot ± 7 jaar reeds opgevangen en afhankelijk van de leeftijd worden inspanningen gedaan om deze kinderen een basis mee te geven voor een goede start op school.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig onder andere er door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren.
Het project richt zich primair op alleenstaande moeders, omdat deze binnen de Keniaanse cultuur geen gelijke kansen hebben als de mannen. Ten aanzien van de omvang/scholing van kinderen wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.

4. Minder kindersterfte.
Doordat de moeders geholpen worden een eigen handeltje te drijven, komen er inkomsten in de gezinnen, waardoor kinderen beter gevoed kunnen worden en worden er mogelijkheden gecreëerd voor het kopen van medicijnen bij ziekte van kinderen, wat zonder het trainingsprogramma nu niet of nauwelijks realiseerbaar is. Aan het trainingsprogramma is gekoppeld dat kinderen van 0-7 jaar worden opgevangen en zo eten en drinken krijgen en worden bezig gehouden (sport, spel, crea-werk), afgestemd op hun leeftijd.

5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
Kijkend naar de inhoud van dit millenniumdoel kan gesteld worden dat het project indirect bijdraagt aan de verbetering van gezondheid van moeders. Door begeleiding van de moeders in de training richting het handeldrijven, maar evenzo richting het onderhouden van het gezin, wordt door de verbeterde gezinssituatie tevens bijgedragen aan een verbeterde gezondheid van de moeders.

6. Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Kijkend naar de inhoud van dit millenniumdoel kan gesteld worden dat het project indirect hierin haar bijdrage levert.
Binnen het trainingsprogramma wordt waar mogelijk ook voorlichting gegevens met betrekking tot het voorkomen van en bestrijden (geld tevens aanwenden voor medicijnen en/of inenting) van dodelijke ziekten

7. Meer mensen schoon drinkwater en meer mensen leven in een duurzaam milieu.
Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Het project levert hier aan een indirecte bijdrage. Doordat moeders mogelijkheden krijgen hun eigen inkomen te verwerven wordt armoede verminderd.

8.Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden.
Door het programma kunnen moeders een inkomen verwerven voor het onderhouden van hun eigen gezin, het aankopen van medicijnen behoort hiermee tot de mogelijkheden. Via voorlichting binnen het trainingsprogramma wordt hieraan aandacht gegeven. Door de ondersteuning van de Nederlandse Stichting Tele Family Work Team, welke ter plekke assisteren wordt het realiseren van bovengenoemde millenniumdoelen extra gestimuleerd.